master's thesis
ANALIZA PRIMITAKA I IZDATAKA I SPECIFIČNOSTI OPOREZIVANJA U USLUŽNIM DJELATNOSTIMA OBRTA NA PODRUČJU MAKARSKE RIVIJERE

Mario Ravlić (2017)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleANALIZA PRIMITAKA I IZDATAKA I SPECIFIČNOSTI OPOREZIVANJA U USLUŽNIM DJELATNOSTIMA OBRTA NA PODRUČJU MAKARSKE RIVIJERE : Diplomski rad
AuthorMario Ravlić
Mentor(s)Željana Aljinović Barać (thesis advisor)
Abstract
Obrt se definira kao samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba. Predmet istraživanja ovog rada su kretanja primitaka i izdataka u obrtničkim djelatnostima ugostiteljstva, trgovine, graditeljstva i prijevoznika dobara na području Makarske Rivijere. Budući da je svaka od ovih djelatnosti specifična i posebno zakonski regulirana potrebno je pojedinu djelatnost raščlaniti na specifičnosti poslovanja, zakonsku regulativu s aspekta poreza na dohodak, poreza na dodanu vrijednost, minimalnih tehničkih uvjeta, te ostala obilježja djelatnosti koja ih definiraju i razlikuju od preostalih djelatnosti obuhvaćenih istraživanjem. U trenutku kada se pobliže upozna s predmetom istraživanja otvaraju se mogućnosti analiziranja, obrade i usporedbe podataka. Cilj istraživanja je provjeriti istinitost predloženih hipoteza, te izvesti zaključke o provedenoj analizi kojom se ispituje kako sezonalnost utječe na primitke i izdatke uslužnih obrta graditeljstva i prijevoza dobara koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine. Također, provjerava se istinitost hipoteze o postojanju značajne razlike u ostvarenom dohotku po zaposlenom radniku sezonskih obrta trgovine i ugostiteljstva, te obrta u graditeljstvu i prijevoznika dobara. Istraživanje navedenih hipoteza je potkrijepljeno s uzorkom od 8 obrtnika ugostitelja, 6 obrtnika trgovaca, 4 obrtnika graditelja i 4 obrtnika prijevoznika dobara. Nakon detaljne analize primitaka i izdataka, te poreza na dodanu vrijednost istraživanje je doprinijelo s mnogim spoznajama o prirodi poslovanja, kretanjima poslovnih rezultata kako među pojedinim obrtnicima, tako i među djelatnostima. Istraživanje se ne temelji samo na suhoparnim statističkim analizama, već donosi i razmišljanja iz prakse od strane samih obrtnika i knjigovodstva koje je izvor svih podataka iz empirijskog dijela rada. Kombiniranjem razmišljanja i sugestija iz prakse u kojem smjeru bi se istraživanje trebalo razvijati, te podataka iz financijskih izvještaja, došlo se do zaključaka koji su obogatili saznanja o prirodi analiziranih djelatnosti što je i bio prvotni cilj istraživanja.
KeywordsCraftsmen revenue expenditures
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Accounting
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Studies
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017-04
Parallel abstract (English)
Craftsmen business is defined as an independent and permanent pursuit of economic activities by persons. The subject of research in this research work are the trends in revenue and expenditure in the crafts of catering, trade, construction and transport goods on Makarska Riviera area. Since each of these industry is specific and particular regulated it is necessary to analyze every industry and show it's particularities , legal regulations in terms of income tax, value added tax, minimum technical requirements, and other characteristics of the activity that defines them and make them different from the rest of the business sectors covered by this research work. The moment you become familiar with the subject of research opens up possibilities for analyzing, processing and comparing data. The goal of the research is to check the validity of the proposed hypothesis and to conclude how seasonality affects on revenue and expenditures in sector of construction and transportation of goods that run their business activities throughout the whole year.Also, the validity of the hypothesis is checked for the existence of significant differences in income per employee for seasonal small business, merchants and catering, construction and transport goods.The study has a sample of 8 caterers businesses, 6 retailer businesses, 4 builder businesses and 4 transport goods businesses. After detailed analysis of revenue, expenditures and value added tax, research has contributed many discoveries about the nature of operating and business performance trends between individual businesses and whole sectors. The research is based not only on statistical analysis, but also brings reflections from practice by the very craftsmen and bookkeeping which are the source of all data from the empirical part of the study. Combining thinking and suggestions from practice in which direction research should go and data from the financial statements, conclusions were made. Those conclusions enriched the knowledge about the analyzed businesses and reached the main goal of research.
Parallel keywords (Croatian)Obrtnici primitci izdatci
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:698479
CommitterIvana Gizdić