master's thesis
POZICIONIRANJE TURISTIČKE PONUDE MAKARSKE RIVIJERE KROZ RAZVOJ AKTIVNOG TURIZMA UNUTAR PP BIOKOVO

Nikša Kurtić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitlePOZICIONIRANJE TURISTIČKE PONUDE MAKARSKE RIVIJERE KROZ RAZVOJ AKTIVNOG TURIZMA UNUTAR PP BIOKOVO : diplomski rad
AuthorNikša Kurtić
Mentor(s)Zoran Mihanović (thesis advisor)
Abstract
Makarska rivijera je turistička destinacija koja je izgrađena na temeljima masovnog turizma s vrlo uskim asortimanom turističke ponude koja snažno ovisi o vremenskim uvjetima i obuhvaća vrlo uski obalni pojas. Kao i kod većine destinacija masovnog turizma i ovdje je primijećen problem s kratkim vremenskim trajanjem turističke sezone te se uvidjela potreba za produljenjem trajanja "sezone". S obzirom da je ponuda nerazvijena nastala je potreba za proširenjem ponude i uvođenjem novih oblika turizma i novih turističkih proizvoda. Aktivni turizam u ovom je istraživanju korišten kao odgovor na problematiku produljenja trajanja turističke sezone te su postavljene 4 hipoteze koje su vezane uz taj oblik turizma. Na području Makarske rivijere nalazi se Park prirode Biokovo koji prema provedenom istraživanju predstavlja idealan resurs koji treba poslužiti za razvijanje aktivnog turizma. Istraživanjem se saznalo da PP Biokovo pozitivno utječe na turiste pri odabiru destinacije za odmor , dok Makarska rivijera predstavlja snažan pozitivan faktor koji privlači turiste da posjete PP Biokovo što daje zaključak da jedna destinacija drugoj služi kao komparativna prednost te se međusobno nadopunjuju. Ovaj tip turizma nije u velikoj mjeri ovisan o vremenskim uvjetima te ponekad zahtijeva i lošije vremenske uvjete kako bi isporučio očekivanu dozu uzbuđenja. Osim razvijanja turističke ponude na temelju aktivnog turizma vrlo je važno taj proces kvalitetno sinkronizirati s procesom brendiranja destinacije. Brendiranje se treba izvršiti na način koji će rezultirati daljnjim razvojem destinacije i konačnim uspjehom u produljenju trajanja turističke sezone. Pozicioniranjem turističke destinacije se razvija turistički proizvod i marketinški miks sa željom da se zauzme posebno mjesto u percepcijama potrošača na željenom tržištu. Kvalitetno brendiranje i pozicioniranje turističke destinacije Makarska rivijera dovesti će do produljenja trajanja turističke sezone što je do sada bilo moguće jedino kroz povoljne vremenske uvjete u pred i post sezoni te povoljnim kalendarskim položajem Uskrsa koji se slavi u zemljama iz kojih dolazi većina turista na ovu destinaciju.
KeywordsPositioning of the Makarska Riviera branding active tourism Biokovo tourist offer tourist destination
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Marketing
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Studies
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016
Parallel abstract (English)
Makarska Riviera is a tourist destination that is built on the foundations of mass tourism with a very narrow range of tourist offers, which strongly depends on the weather conditions and includes a narrow coastal strip. As with most destinations of mass tourism and here is also 76 observed a problem with the short time duration of the tourist season and there is a need for the extension of the duration of the "season".Given that the offer is underdeveloped there is a need to expand the supply and the introduction of new forms of tourism and new tourism products. Active tourism in this study is used as a response to the issue of extending the tourist season and are set 4 hypotheses that are related to this type of tourism. On the Riviera is the Biokovo Nature Park, which is according to research conducted an ideal resource to be used for the development of active tourism. The research found out that the PP gives positive effect on tourists when choosing a holiday destination, while Makarska Riviera is a strong positive factor that attracts tourists to visit Biokovo which gives the conclusion that one destination to another is used as a comparative advantage and that they complement each other.This type of tourism is not largely dependent on weather conditions and sometimes even requires and worse weather conditions to deliver the expected dose of excitement. In addition to developing the tourist offer on the basis of active tourism , it is very important for this process to be well synchronized with the process of branding destinations. Branding must be done in a way that will result in further development of the destination and ultimate success in prolonging the tourist season. By positioning a tourist destination is developing tourism product and marketing mix with the desire to take a special place in perceptions of consumers in the desired market. Quality branding and positioning tourist destination Makarska Riviera will lead to the extension of the tourist season which has so far been possible only through the good weather conditions in the pre and post season and favorable calendar position of Easter, which is celebrated in countries from which most tourists come to this destination.
Parallel keywords (Croatian)Pozicioniranje Makarske rivijere brending aktivni turizam PP Biokovo turistička ponuda turistička destinacija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:203477
CommitterIvana Gizdić