master's thesis
ZASTUPLJENOST MULTIMEDIJALNIH SADRŽAJA U DESTINACIJSKOM MENADŽMENTU

Sanja Zoko (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleZASTUPLJENOST MULTIMEDIJALNIH SADRŽAJA U DESTINACIJSKOM MENADŽMENTU : diplomski rad
AuthorSanja Zoko
Mentor(s)Daniela Garbin-Praničević (thesis advisor)
Abstract
Rad se sastoji od sedam poglavlja i započinje uvodnim dijelom u kojem se razrađuje problematika i predmet istraživanja te postavljaju hipoteze. Opisana je i svrha rada, odnosno ciljevi i doprinos rada te metode kojima će se ti ciljevi i doprinos postići. Idućih nekoliko poglavlja odnosi se na teorijsko istraživanje koje je temelj empirijskom istraživanju. Govori se o destinacijskom menadžmentu koje je ključno za razvoj svake destinacije. Definiraju se osnovni pojmovi destinacije i destinacijskog menadžmenta, prikazuje kako je destinacija strukturirana u smislu upravljanja i organizacije, te se ukazuje na važnost kvalitetnog marketinga. Kao zaključak ovih potpoglavlja predstavljena je konkurentnost turističke destinacije koja objedinjuje prethodno obrađene pojmove, ali je upozoreno i na zaštitu prirode na koju turizam utječe i pozitivno ali i negativno. Informacijske tehnologije te njihov značaj općenito u poslovanju i u sektoru turizma predstavljeni su u idućem poglavlju na koje se nadovezuje poglavlje o multimediji, značaju multimedije i društvenih medija u turizmu. Opisane su prednosti korištenja društvenih mreža, koje se danas smatraju nužnim za poslovni uspjeh, dok su do samo prije nekoliko godina bile pozitivna dopuna u poslovanju. Nacionalni park Krka kao jedan od predvodnika turizma u srednjoj Dalmaciji, s potencijalom da to bude i na razini države, opisan je u petom poglavlju. Poglavlje obuhvaća povijest nacionalnog parka, prirodne vrijednosti koje su glavni motiv dolaska turista u ovu destinaciju, znamenitosti koje nadopunjuju turističku ponudu, s potencijalom da postanu i glavni motiv dolaska određenog segmenta turista. Poglavlje je zaključeno značenjem koji NP Krka ima u razvoju jednog od najsiromašnijih dijelova Hrvatske i doprinosom za hrvatski turizam. Šesto poglavlje je empirijskog karaktera i obuhvaća dubinski intervju s predstavnicama Odjela s javnošću Javne ustanove nacionalni park Krka na temu multimedije u parku, istraživanje multimedijalnih sadržaja u parku na licu mjesta, mrežnih stranica parka, benchmarking mrežnih stranica nacionalnih parkova Plitvička jezera i Great Smoky Mountains. Za kraj autor je dao prijedlog za unapređenje multimedije u parku. Rad je zaključen posljednjim poglavljem. Navedena je literatura korištena prilikom izrade rada, te sažetak rada na hrvatskom i engleskom jeziku.
KeywordsDestination Management of destination Marketing Information technologies Multimedia National park Krka Progress
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Business Informatics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeTourism and Hotel Management
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-04
Parallel abstract (English)
The paper consists of seven chapters and begins with an introduction which elaborates the problem and subject and set up hypothesis. It is described the purpose of the work apropos the objectives and contribution to the work and the methods to attain these objectives and contribute to achieve. The next few chapters refers to the theoretical research that is the basis of empirical research. There is talk of destination management, which is crucial to the development of each destination. The basic concepts destinations and destination management, shows that the destination is structured in terms of management and organization, and points to the importance of quality marketing. In conclusion of this subsection it's presented the competitiveness of tourist destination that combines the previously processed terms, but was warned and the protection of nature to which tourism affects positively and negatively. Information technology and its importance in business generally and in the tourism sector are presented in the next section on which supplements section on multimedia, the importance of multimedia and social media in tourism. Outlines the benefits of using social networks, which are now seen as necessary for business success, as they do only a few years ago were positive additions to the business. Krka National Park as one of the leaders of tourism in central Dalmatia, with the potential to be that at the state level, is described in chapter five. Chapter covers the history of the national park, the natural values that are the main motive for tourists to this destination, attractions that complement the tourist offer, with the potential to become the main motive for a particular 71 segment of tourists. The chapter is finished with meaning that Krka has in the development of one of the poorest parts of Croatia and contribution to Croatian tourism. The sixth chapter is the empirical character and obuvac depth interviews with representatives of the Department of Public Relations of National Park Krka on the topic of multimedia in the park, exploring multimedia content of park on spot, web site of the park, benchmarking websites of national parks Plitvice Lakes and the Great Smoky Mountains. In the end the author has given a proposal for the improvement of multimedia in the park. The work was completed last chapter. The above is a reference used when creating the work, and abstract in Croatian and English language.
Parallel keywords (Croatian)Destinacija Menadžment destinacije Marketing Informacijske tehnologije Multimedija Nacionalni park Krka Napredak
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:418107
CommitterIvana Gizdić