undergraduate thesis
SEGMENTACIJA I POTECIJALI TRŽIŠTA NEKRETNINA U DALMACIJI

Matea Ljepotić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleSEGMENTACIJA I POTECIJALI TRŽIŠTA NEKRETNINA U DALMACIJI : završni rad
AuthorMatea Ljepotić
Mentor(s)Neven Šerić (thesis advisor)
Abstract
Segmentacija je podjela tržišta na skupine potrošača koje su sačinjene od pojedinaca koje karakterizira isto ili slično ponašanje pri kupnji, a varijable podjele mogu biti zemljopisne, demografske, psihografske te kupovno ponašanje. Benchmarking analiza je proces učenja koji nastaje kada se jedno poduzeće uspoređuje s drugim, uspješnijim poduzećem i u svom po-slovanju mijenja stavke i procese kako bi stvorilo efikasniji i ekonomičniji poslovni proces. Tržište nekretnina je organizirani susret ponude i potražnje za nekretninama, a ujedno je i mehanizam koji diktira cijene nekretninama. Nekretnina je čestica zemljine površine zajedno sa svime na njoj ili ispod nje, pa se nekretnine vode po katastarskim oznakama. Dalmacija je južni, priobalni dio Hrvatske i čine ju četiri županije: Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska. Na tržištu nekretnina u Dalmaciji postoji sezonski efekt koji već u proljetnim mjesecima počinje dizati cijene nekretnina i traje sve do jeseni, dok cijene nekretnina u ostatku države ostaju iste ili padaju. Od zemljopisnih varijabli, tržište nekretnina u Dalmaciji može se po-dijeliti na županije i regionalna središta te po gustoći naseljenosti. Demografske varijable korištene u ovom radu su prirodno kretanje, prosječni dohodak stanovništva i razina neza-poslenosti. Psihografska varijabla po kojoj je diferencirano tržište nekretnina u Dalmaciji je imovinski status. Segmentirati se može i prema kupovnom ponašanju što predstavlja prefe-rencije, a promotrena je razlika između stana, kuće i zemljišta. Agencije za nekretnine su poduzeća koja pojedincima olakšavaju prodaju, kupnju, najam ili zamjenu nekretnina sa svrhom ostvarivanja provizije za učinjeno posredništvo. Njihovo je uplitanje nužno zbog njihove informiranosti i stručnosti. Najvažnija udruženja agencija za ne-kretnine u Hrvatskoj su Udruženje poslovanja nekretninama i Burza nekretnina. Alpe Adria poslovodstvo d.o.o. iz Zagreba je u 2015. godini ostvarilo najveću dobit u području L – Poslovanje nekretninama. Zagrebački holding d.o.o. iz Zagreba je te godine generirao najveći ukupni prihod u istoj djelatnosti. Najuspješnije poduzeće iz Dalmacije je prošle godine bio Safir d.o.o. koje ima sjedište u Splitu. Slijedi dioničko društvo Excelsa nekretnine iz Du-brovnika. Bitno je spomenuti i Fontis d.o.o. iz Zadra koje je ostvarilo najveću dobit nakon oporezivanja u djelatnosti L – Poslovanje nekretninama u 2013. godini.
Keywordssegmentation market real estate benchmarking preferences
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Marketing
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness Studies
Academic title abbreviationuniv. bacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-03
Parallel abstract (English)
Segmentation is division of the market to groups of consumers who are made up of individuals characterized by the same or similar behavior when buying. Variables can be geographic, demographic, psychographic, and buying behavior. Benchmarking analysis is a learning process that occurs when a company compares itself with more successful one and changes settings and parts of its own production to create a more efficient and cost-effective business process. The real estate market is an organized meeting place of supply and demand for real estate, and is the mechanism that dictates the price of real estate. The property is a particle of the earth's surface along with everything on it or underneath, so real-estates are recorded per cadastral designations. Dalmatia is the southern, coastal part of Croatia and consists of four counties: Zadar, Šibenik-knin, Split-dalmatia and Dubrovnik-neretva. There is a seasonal effect on the real estate market in Dalmatia that increases real estate prices in the spring and summer, while prices in the rest of the country stay the same or decrease. From the geographical variables, the real estate market in Dalmatia can be split on counties and regional centers or by the population density. Demographic variables used in this paper are a natural movement, the average income of the population and level of unemployment. Psychographic variable which differentiates the parts of the real estate market in Dalmatia is a property status. Segmentation can be done by purchasing behavior too, that is preference while shopping, so the difference between the apartments, houses and land is shown. Real estate agencies make it easier for individuals to sell, purchase, lease or exchange the property in order to generate commissions for brokerage done. Their involvement is necessary for their information and expertise. The most important associations of the real estate agencies in Croatia are Real Estate Association and the Real Estate Exchange. Alpe Adria poslo-vodstvo Ltd. from Zagreb achieved the highest profit in 2015. in the business area L - Real estate activities. Zagreb Holding Ltd. from Zagreb that year generated the highest total revenue in the same business area. The most successful company from Dalmatia last year was Safir Ltd. which has its headquarters in Split. The following is a joint stock company Excelsa Real Estate from Dubrovnik. It is important to mention Fontis Ltd. from Zadar, which has made the highest profit after tax in business area L - Real estate activities in 2013.
Parallel keywords (Croatian)segmentacija tržište nekretnine benchmarking preferencije
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:942002
CommitterIvana Gizdić