master's thesis
Nadzor i kvaliteta rada revizorskih društava

Ivana Rimac (2015)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleNadzor i kvaliteta rada revizorskih društava : diplomski rad
AuthorIvana Rimac
Mentor(s)Ivica Filipović (thesis advisor)
Abstract
Da bi se zadržalo povjerenje korisnika financijskih izvještaja u eksternu reviziju kao profesiju bitno je da ona bude obavljena kvalitetno u skladu s MRevS-ima i Kodeksom profesionalne etike revizora kako bi se spriječilo narušavanje povjerenja u neovisnost rada revizora. Presudnu ulogu u osiguranju i praćenju kvalitete revizorava rada ima nadzor koji kontinuirano prati rad revizorskih društava, ali jednako tako i kontinuirana edukacija organizirana od strane Hrvatske revizorske komore. U radu se kroz postavljene hipoteze ispitivao utjecaj nadzora na kvalitetu provedbe revizije, područje naglaska pri provjeri rada revizora, ali i utjecaj edukacije na kvalitetu rada revizorskih društava. Temeljem provedenog istraživanja došlo se do zaključaka kako provedeni nadzor ima utjecaj na poboljšanje kvalitete rada revizora, kako je područje naglaska pri provjeri rada revizora na formalnim aspektima revizorske dokumentacije i kako se pri organiziranim edukacijama glavni naglasak stavlja na teoriju i formalne procedure. Osim problema definiranih kroz hipoteze također su se ispitivali nedostaci i tražile sugestije za buduće poboljšanje vezano za provedeni nadzor od strane Hrvatske revizorske komore u funkciji podizanja kvalitete budućeg nadzora. Ovlašteni revizori su kroz otvoreno pitanje u anketnom upitniku naveli kao najbitnije nedostatke: ne održavanje edukacija, radionica ili savjetovanja o propustima uočenima na terenu, stavljanje velike pozornosti na formalnu dokumentaciju, a ne na istinitost i objektivnost financijskih izvještaja, ne postojanje propisane minimalne metodologije - rad revizora uvjetovan je standardima pri čemu se ne sagledava značaj društva, odnosno ne pravi se razlika između velikih, srednjih i malih društava. Predložene sugestije odnose se na: aktivniju suradnju nadzornika s revizorima u otklanjanju nepravilnosti, više sugestija i uputa za rad revizora, organiziranje radionica na praktičnim primjerima, donošenje jedinstvene metodologije revizorskih postupaka.
Keywordssupervision quality external audit
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Accounting
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Studies
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-10-26
Parallel abstract (English)
In order to maintain confidence of users of financial statements into the external audit as a profession, it is necessary that it is done in accordance with IFRS and IESBA Codex. Crucial role in ensure and follow in quality of the auditor`s work, has supervision, which consistently follows work of auditing firms; however, also it is important education organized by Croatian chambers of auditors. Through the hypothesis in work was examined an influence of supervision on the quality of implementation of audit; area of emphasis while checking auditor`s work; influence of education on a quality of auditor`s works. Based on research conclusions that are conducted are that supervision has influence on the quality of auditors work; area of emphasis in the review of the auditor`s work is on the formal aspects of the audit documentation; educations are only based on theory part. In addition to the problems defined through hypothesis; furthermore were examined shortcomings of implemented supervision and solutions for those shortcomings. Certified auditors clarified that the most important shortcomings are: lack of working on education, provision of too much attention on formal documentation, also as lack of the minimum of prescribed methodology. Certified auditors made suggestions, which are related to more active cooperation between supervisors and auditors, more guidelines for auditor`s work, more organized workshops based on practical examples and as the last one – adoption of a uniform methodology of audit procedures.
Parallel keywords (Croatian)nadzor kvaliteta eksterna revizija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:688981
CommitterIvana Gizdić