master's thesis
ANALIZA REVIZIJSKIH NAKNADA I NJIHOVO OBJAVLJIVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Hrvoje Perić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleANALIZA REVIZIJSKIH NAKNADA I NJIHOVO OBJAVLJIVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ : diplomski rad
AuthorHrvoje Perić
Mentor(s)Tina Vuko (thesis advisor)
Abstract
Eksterna revizija postupak je valorizacije informacija iz financijskih izvještaja kako bi se investitorima omogućilo da prilikom donošenja investicijskih i drugih odluka raspolažu realnim i istinitim informacijama. S obzirom da revizor izdaje relativno mišljenje temeljeno na uzorku često je izložen nerealnim očekivanjima da otkrije sve nepravilnosti unutar poduzeća, dok je istovremeno postupak utvrđivanja revizorskih naknada prepušten tržišnim mehanizmima. Velika je potražnja za kvalitetnim financijskim i nefinancijskim informacijama, dok je za ponudu istih odgovoran menadžment čije odluke mogu imati različite motive pa je i to jedan od razloga angažmana i povjerenja prema eksternom revizoru kao neovisnom čimbeniku koji provjerava poslovanje poduzeća. Brojni su istraživači pokušali definirati ključne determinante utjecaja na visinu revizorskih naknada, a između ostalih najkorištenije su: veličina poduzeća, kompleksnost, vrsta vlasništva, vrsta revizorskih društava, profitabilnost, itd. Rezultati značajnosti pojedinih varijabli variraju ovisno o uzorku, a konačan model izračuna naknade i zakonskog okvira kojim bi se valorizirala revizijska profesija još uvijek nije pronađen. Revizija je i dalje proizvod na tržištu prepušten tržišnim zakonima na kojem vlada oligopolistička struktura Velike četvorke koja svojom tehničkom i ljudskom opremljenošću predvodi revizijsku profesiju, a samim time naplaćuje i više revizorske naknade. Značajne determinante revizorskih naknada ovog istraživanja posljedica su veličine uzorka društava koja su objavila visinu revizijskih naknada.
Keywordsexternal audit the audit fees audit fees determinants
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Accounting
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Studies
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016
Parallel abstract (English)
External audit is a process of the valorization of information from the financial statements in order to allow investors to have a real and truthful information when making investment and other decisions. Since the auditor express relative opinion based on a sample he/she is often exposed to unrealistic expectations to uncover all irregularities within the company, while at the same time the process of determining audit fees is in line with market mechanisms. There is a great demand for high-quality financial and non-financial information, while the offer of the same is menagement responsability whose decisions may have different motives so this is one of the reasons for engagement and trust to the external auditor as an independent factor that checks the company's business. Many researchers have tried to define the key determinant impact on the amount of audit fees, among others the most used are: company size, complexity, type of ownership, type of audit firms, profitability, and so on. The results of the significance of certain variables vary depending on the sample, and the final model of calculating fees and legal framework to evaluate the audit profession has not yet been found. The audit is still product on the market in line with market laws where manages oligopolistic structure of the Big Four because of its technical and human equipment what allows them to charge higher audit fees. Determinants of audit fees of this research are significant due to sample size of companies which have announced the amount of audit fees.
Parallel keywords (Croatian)eksterna revizija revizorske naknade determinante revizorskih naknada
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:348171
CommitterIvana Gizdić