master's thesis
UTJECAJ RAĈUNOVODSTVENIH POLITIKA AMORTIZACIJE NA FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Ivana Grbić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleUTJECAJ RAĈUNOVODSTVENIH POLITIKA AMORTIZACIJE NA FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE : diplomski rad
AuthorIvana Grbić
Mentor(s)Branka Ramljak (thesis advisor)
Abstract
Glavni cilj ovog rada bio je teorijski obraditi računovodstvenu politiku amortizacije prema računovodstvenim i poreznim propisima, te ih primijeniti na primjerima, a u empirijskom dijelu istraţiti utjecaj različitih računovodstvenih politika amortizacije kroz primjenu različitih metoda obračuna amortizacije na financijske izvještaje i financijske pokazatelje na primjeru odabranog poduzeća. U teorijskom dijelu obraĎeni su bitni elementi za utvrĎivanje troška amortizacije kao što su vijek upotrebe i stopa amortizacije, amortizirajući iznos te metode obračuna amortizacije prema računovodstvenim i poreznim propisima, te kako se trošak amortizacije obračunava i evidentira u računovodstvu uz uvaţavanje poreznih propisa i odreĎenih specifičnosti koje se susreću u računovodstvu. U empirijskom dijelu rada istraţio se utjecaj računovodstvenih politika amortizacije, u koju spadaju metode obračuna amortizacije (linearne metode i metode opadajućeg salda), na financijske izvještaje i financijske pokazatelje i analiza dobivenih rezultata. Na temelju provedenog istraţivanja zaključilo se da koristeći različite metode obračuna amortizacije moţe se doći do različitih informacija o stanju imovine i kapitala u bilanci, kao i o različitoj informaciji o uspješnosti poduzeća koja se gleda kroz dobit ili gubitak u račun dobiti i gubitka. Kod financijskih pokazatelja primjena različitih metoda obračuna amortizacije ima utjecaja na njihov rezultat, kod nekih je zanemariv, a kod pokazatelja pokrića troška kamata i faktora zaduţenosti taj utjecaj je izraţen.
Keywordsamortization accounting policies financial statements and financial indicators
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Accounting
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Studies
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09
Parallel abstract (English)
The main objective of this work was to theoretically analyze the accounting policies of amortization towards accounting and tax regulations, and to apply it to examples. In the empirical section of this work the influence of various accouting policies of amortization through the application of different methods of calculating amortization on financial statements and financial indicators using selected enterprises as examples is researched. In the theoretical portion the important elements for determining amortization such as the time of usage and the rate of amortization, the amount of amortization and the methods of determining amortization according to accounting and tax regulations, as well as how the fee of amortization is determined and evidenced in accounting according to tax regulations and certain specifications which are found in accounting are analyzed. In the empirical portion of this work research was done as to the influence of the accounting policies of amortization, which includes determination of amortization (the linear method and the method of falling balance), on financial reports and financial indicators and the analysis of the results gained. On the basis of the research carried out concluded that in using various methods in order to calculate amorization one may acquire various information about the state of assets and capital in balance statements, as well as various information about the success of a firm as viewed through checks and balances in income statements. Through financial indicators the application of various methods of amortization calculation influences the result; the indicator of cover of the expenses of interest and the factor of indebtedness is, in some cases, negligible, in others clear.
Parallel keywords (Croatian)amortizacija računovodstvene politike financijski izvještaji i financijski pokazatelji
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:358786
CommitterIvana Gizdić