undergraduate thesis
MEĐUOVISNOST PROMETA I TURIZMA

Manuela Križanović (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleMEĐUOVISNOST PROMETA I TURIZMA : završni rad
AuthorManuela Križanović
Mentor(s)Blanka Šimundić (thesis advisor)
Abstract
U definiranju i određivanju razine povezanosti prometa kao gospodarske grane i turizma kao gospodarske grane potrebno je ponajprije sagledati ova dva sustava pojedinačno, a zatim uočiti njihove zajedničke točke koje ih čine ovisnima jedni o drugom. Promet je aktivnost prijevoza od početne do završne točke, a u ovom radu najviše se posvetilo razmatranju prometa kao aktivnosti prijevoza putnika od njihove početne točke putovanja, do završne odredišne točke, odnosno od emitivnog do receptivnog tržišta. Kako bi se promet i prometne grane razvijale u pravom smjeru i iskoristili svi potencijali koje neka zemlja ima za razvoj prometa, potrebno je imati dobru prometnu politiku koja će regulirati razvoj prometa uz pomoć administrativne regulacije pojedinih prometnih grana, mjerama vlade na unaprjeđenju rasta pojedinih prometnih grana, nadzoru ulaganja i poslovanja nekih prometnih grana, oporezivanju pojedinih prometnih sredstava i raznim oblicima regulacije. Promet je najviše zaslužan za globalizaciju jer omogućava slobodno kretanje ljudi radi raznih motiva i briše fizičke barijere zbog velikih udaljenosti. Turizam je također moguće definirati kao sustav. Turizam kao sustav je skup elemenata tehničke, tehnološke, i pravne prirode kojemu je svrha pružanje usluga smještaja, ugostiteljstva, prometa, posredovanja i ostalih usluga vezanih za motiv putovanja. Horizontalnu strukturu turizma kao sustava čine: djelatnost posredovanja, prometna djelatnost, djelatnost smještaja, djelatnost ugostiteljstva te ostale djelatnosti. Budući da je sustav turizma otvoreni sustav, a to implicira brojne veze s okruženjem, među vanjskim čimbenicima najznačajniji su: gospodarstveni sustav u emitivnom području, zahtjevi turista, politički čimbenici i gospodarstveni razvitak na području receptivnog tržišta. Ekonomske funkcije turizma su: multiplikativna, indukativna, akceleratorska, konverzijska, funkcija zapošljavanja, razvitak nerazvijenih područja, usklađivanje robno-novčanih odnosa i jačanje platne bilance. Za ostvarenje ciljeva turizma, nemaju svi elementi prometnog sustava istu ulogu i važnost. Utjecaj jednih elemenata je veoma bitan, dok je utjecaj drugih posredan ili čak zanemariv. Prometne grane u funkciji turizma pridonose razvoju oba sustava. Razlikuje se kopneni, vodeni (pomorski) te zračni promet koji su, iako su prometne grane same za sebe, itekako povezane i ovise jedna o drugoj. U cilju praćenja prometnih i turističkih trendova, razvijaju se povoljnije i ekonomičnije poslovanje prometnih poduzeća što smanjuje fizičke barijere udaljenih područja. Najrasprostranjenija prometna grana je cestovni promet jer se gotovo polovina prijevoza u turističke svrhe obavlja cestom. Sve više raste značaj i pomorskog prometa razvitkom nautičkog turizma kao i zračnog prometa razvojem ekonomičnijih i povoljnijih linija zbog manjih troškova poslovanja.
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeTourism
Academic title abbreviationuniv. bacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-08
Parallel abstract (English)
In defining and determining the level of integration of transport as economic sector and tourism industry we have to primarily consider these two systems separately, and then observe their common points that make them dependent on each other. Transport activity is transportation from the baseline to the end point and in this study the most devoted consideration is traffic as the activities of passenger transport from their starting point journey, to wrap-up the destination point, or from the emissive to a receptive market. In order to develop transport and traffic routes in the right direction and take advantage of all the resources that a country has for the development of transport, it is necessary to have good transport policy that will govern the development of transport by means of administrative regulation of certain transport sectors and government that measures to promote growth of individual transport branches, control of investments and operations of some transport sectors, taxation of certain transport equipment and various forms of regulation. Transport is the most responsible for globalization because it allows free movement of people for a variety of motives and clears physical barriers due to long distances. Tourism can also be defined as a system. Tourism as a system is a set of elements of technical, technological, and legal nature with the aim of providing accommodation, catering, transport, brokerage and other services related to the motive for travel. The horizontal structure of tourism as a system are: the activity of brokering, transport activity, and accommodation, catering activities and other activities. Since the system of tourism is open system, and this implies a number of links with the environment, the most important external factors are : economic system in the emissive area, the requirements of tourists, political factors and economic development in the field of receptive market. The economic functions of tourism are: multiplicative, indicative, accelerator, the conversion function of employment, the development of underdeveloped areas, harmonization of commodity-money relations and strengthen the payments balance. In achiving the goals of tourism not all elements of the transport system have the same role and importance. The influence of each element is very important, while the influence of other is indirect or even negligible. The traffic branch of tourism contributes to the development of both systems. It differs land, water (sea) and air transport although the transport routes is very connected and depend on each other. In order to monitor transport and tourism trends, it is developing cheaper and more efficient operation of transport companies, which reduces physical barriers of remote areas. The most widespread transport branch is the road transport because almost half of transport of tourism purposes performs road. It is growing importance of the maritime transport because of the development of nautical tourism and also the air transport which development is due to economical and favorable lines because of lower operating costs.
Parallel keywords (Croatian)promet turizam gospodarstvo
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:579177
CommitterIvana Gizdić