undergraduate thesis
ODGOVORNOST UPRAVE PREMA KAMENOLOMU DRAGA-SADRA D.O.O.

Ana Jadrijević (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleODGOVORNOST UPRAVE PREMA KAMENOLOMU DRAGA-SADRA D.O.O. : završni rad
AuthorAna Jadrijević
Mentor(s)Ratko Brnabić (thesis advisor)
Abstract
U ovom radu analizirala je se odgovornost uprave prema kamenolomu Draga-Sadra d.o.o. U uvodnom dijelu najveća pozornost posvećena je samom definiranju uprave kao ne obvezatnom tijelu udruženja koja se sastoji od jednog ili više članova. Uprava kao posebno tijelo ima dvije bitne ovlasti koje u društvima osoba imaju komplementari,a u društvima kapitala istoimeno tijelo (uprava), a to su poslovodstvo i zastupanje. Nakon toga analizirala je se odgovornost članova uprave .Članovi uprave naročito su odgovorni za štetu:  vrate dioničarima ono što su uložili u društvo,isplate dioničarima kamate ili dividendu,upišu, steknu, uzmu u zalog ili povuku vlastite dionice društva ili nekoga drugoga društva,izdaju dionice prije nego što se za njih u cjelini uplati iznos za koji su izdane,razdijele imovinu društva,obave plaćanja nakon što nastupi nesposobnost društva za plaćanje, odnosno nakon što dođe do prezaduženosti društva; daju naknadu članovima nadzornog odbora,daju kredit, te kod uvjetnog povećanja kapitala izdaju dionice suprotno svrsi ili prije nego što se one u cjelini uplate. Isto tako bitan naglasak je i na novim odgovornostima članova uprave i nadzornog odbora. Od 1.1.2016. svi članovi uprave poduzetnika i njegova nadzornog odbora (ako postoji), odnosno svi izvršni direktori i svi članovi upravnog odbora trebati će povesti računa o propisanim novim (širim) odgovornostima vezanim za godišnje financijske izvještaje i financijsko izvještavanje. Ova odgovornost poglavito se odnosi na zakonitost godišnjih financijskih izvještaja (da su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim standardima, poreznim i drugim propisima), te da su sastavljeni, odobreni i objavljeni u propisanom vremenu i na propisan način.
KeywordsResponsability administration Draga- Sadra d.o.o.
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeSmall Enterprise Management
Academic title abbreviationbacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016
Parallel abstract (English)
In this work is analyzed the responsibility of the administration to the quarry Darling- Gypsum Ltd. In the introductory part of the greatest attention was paid to the definition of the administration as optional body associations consisting of one or more members. Management as a separate body has two major powers in the companies people are complementary, and in corporations homonymous Authority (Authority), and that the management and representation. Then it analyzed the responsibility of board members .Članovi administration in particular are responsible for the damage:  return to shareholders what they invested in the company, payment of interest or dividend to shareholders, enroll, acquire, take the pledge or withdraw own shares of the company or some other company, issue shares before them as a whole pay the amount for which they were issued, divided the company's assets, perform payments after the onset of the inability of society to pay, and after reaching the over-indebtedness of the company; provide compensation to members of the supervisory board, give credit, and in conditional capital increase issued shares contrary to the purpose or before those in the whole payment. Also important is the emphasis on the new responsibilities of Management and Supervisory Board. From 01.01.2016. all members of the management of undertakings and its supervisory board (if any), and all executive directors and all board members need to take account of the prescribed new (larger) responsibilities related zagodišnje financial statements and financial reporting. This responsibility primarily relates to the legality of the annual financial statements (that are prepared in accordance with the Accounting Act and accounting standards, tax and other regulations), and that have been prepared, approved and published in the prescribed time and in the prescribed manner.
Parallel keywords (Croatian)Odgovornost uprava Draga- Sadra d.o.o.
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:141981
CommitterIvana Gizdić