undergraduate thesis
DRUŠTVENI ZNAČAJ ETIČKIH BANAKA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Fani Ivas (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleDRUŠTVENI ZNAČAJ ETIČKIH BANAKA U REPUBLICI HRVATSKOJ : završni rad
AuthorFani Ivas
Mentor(s)Roberto Ercegovac (thesis advisor)
Abstract
U završnom radu se obrađuje pojam etičkog bankarstva te je prezentirana uloga i važnost etičkih banaka u nacionalnom gospodarstvu neke zemlje s posebnim naglaskom na pojavu i razvoj etičkog bankarstva u Hrvatskoj. Etičko bankarstvo je nova koncepcija bankarstva koja se uz društveno odgovorno bankarstvo sve češće percipira kao jedan od načina oporavka od aktualne financijske i gospodarske krize koja je počela 2008. godine te kao sredstvo prevencije budućih financijskih i sa njima povezanih gospodarskih kriza. Iako pojam etičkog bankarstvo mnogi smatraju oksimoronom ovaj oblik bankarstva je posljednjih godina u velikom porastu a etičke banke su se pokazale stabilnijim i profitabilnijim u odnosu na komercijalne banke. Etičke banke su u funkciji vraćanja kvalitete života i stvaranja nove vrijednosti za zajednicu. Osim profita za razliku od komercijalnih banaka usmjerene su na ekološku i društvenu prihvatljivost projekata. Njihov primarni cilj je održivi gospodarski rast i razvoj. Etičke banke su tijekom krize od 2008. godine do danas doživjele svoj rast što je rezultat rasta povjerenja u etičke banke koje klijenti sve češće doživljavaju kao manje špekulativne i egoistične institucije te odgovornije i usmjerenije prema zajednici i razvoju realne ekonomije u svom poslovanju. Karakteristike etičkog bankarstva su: transparentnost, demokratsko upravljanje, dobro poznavanje klijenata, niske kamate, niski troškovi poslovanja,racionalno upravljanje resursima, ulaganje u projekte realne ekonomije, nepostojanje špekulacija i financijskih proizvoda te solidarnost. U Hrvatskoj je u postupku osnivanja prva domaća etička banka pod nazivom Ebanka d.d. Ebanka je u vlasništvu svojih klijenata čiji je primarni cilj ulaganje u razvoj zajednice kroz projekte koji su financijski, društveno i okolišno održivi.
Keywordsalternative concept of banking ethical bankastvo financial and economic crisis sustainable development socially responsible banking Croatia ethical bank
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Economics of Entrepreneurship
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness Studies
Academic title abbreviationuniv. bacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-07
Parallel abstract (English)
The final paper deals with the concept of ethical banking and presented the role and importance of ethical banks in the national economy of a country with a special emphasis on the emergence and development of ethical banking in Croatia. Ethical banking is a new concept of banking, which is to socially responsible banking is increasingly perceived as one of the means of recovery from the current financial and economic crisis that began in 2008 and as a means of preventing future financial and related economic crises. Although the concept of ethical banking oxymoron many consider this form of banking in recent years at a rapid rate and ethical banks have proven to be more stable and more profitable compared to commercial banks. Ethical banks are in operation restore the quality of life and create new value for the community. In addition to profits, unlike commercial banks are focused on environmental and social acceptability of projects. Their primary objective is sustainable economic growth and development. Ethical banks during the crisis of 2008 until today experienced its growth as a result of growing confidence in the ethical banks that clients are increasingly perceived as less speculative and self-serving institutions and accountable and more focused towards the community and the development of the real economy in its operations. Characteristics of ethical banking are: transparency, democratic governance, good knowledge of clients, low interest, low operating costs, the rational management of resources, to invest in projects in the real economy, the lack of speculation and financial products and solidarity. Croatia is in the process of establishing the first domestic ethical bank called Ebanka dd Ebanka is owned by its customers whose primary objective is investment in community development through projects that are financially, socially and environmentally sustainable.
Parallel keywords (Croatian)alternativni koncept bankarstva etičko bankastvo financijska i gospodarska kriza održivi razvoj društveno odgovorno bankarstvo hrvatska etička banka
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:051970
CommitterIvana Gizdić