master's thesis
OPRAVDANOST ULAGANJA U SUSTAVE ZA E-UČENJE U POSLOVNIM ORGANIZACIJAMA

Ivana Pavlović (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleOPRAVDANOST ULAGANJA U SUSTAVE ZA E-UČENJE U POSLOVNIM ORGANIZACIJAMA : diplomski rad
AuthorIvana Pavlović
Mentor(s)Maja Ćukušić (thesis advisor)
Abstract
Poslovno e-učenje inovativan je koncept koji se javlja kao alat za poboljšanje poslovnih performansi organizacije kroz unapređenje edukacije i obučavanja zaposlenika uz niže troškove. Primjena poslovnog e-učenja u organizacijama trebala bi uključivati i evaluaciju ostvarenih rezultata kako bi se dobio uvid u ostvareno i smjernice za buduća djelovanja. U ovom radu razmatrana je razina poznavanja i primjene metoda, načina i tehnika evaluacije rezultata e-učenja, prepreke koje koče širu primjenu te stavovi ključnih osoba uključenih u procese donošenja strateških odluka vezanih uz poslovno e-učenje. Za potrebe rada, provedeno je i anketno istraživanje u poslovnim organizacijama u Hrvatskoj te analiza provedene ankete predstavlja empirijski dio ovog rada. Empirijsko istraživanje pokazalo je kako poslovne organizacije u Hrvatskoj još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri upoznate s mogućnostima i načinima provedbe evaluacije iz čega proizlazi skromna primjena evaluacije rezultata e-učenja prema obimu i raznolikosti. Unapređenje svijesti ključnih osoba u organizaciji o važnosti evaluacije poslovnog e-učenja, upoznatost s metodama i načinima provedbe te uključivanje evaluacije u plan implementacije od samog početka vode ka široj primjeni i sukladno tome analizi, kvantificiranju i definiranju troškova i koristi ovog ulaganja. Na taj način, organizacije postaju svjesnije konkurentskih prednosti, prvenstveno ekonomskih koristi, koje ovo ulaganje donosi. Evaluaciju je nužno provoditi na svim razinama, počevši od vrednovanja reakcije zaposlenika, preko znanja i promjene ponašanja zaposlenika do ukupnih rezultata i financijske isplativosti te dobivene rezultate koristiti pri formiranju strategija i donošenju budućih odluka. Širenje i daljnja primjena poslovnog e-učenja u Hrvatskoj ovisit će o ispunjenju očekivanja te dokazivanju opravdanosti ulaganja, što je moguće jedino uz planiranu, temeljitu i pravovremenu evaluaciju rezultata.
Keywordscorporate e-learning evaluation of corporate e-learning methods and techniques for evaluation of the results of corporate e-learning
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Business Informatics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Studies
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-01
Parallel abstract (English)
Corporate e-learning is an innovative concept which is used as a tool to improve business performances of organizations by improving quality of education and providnig training of employees at a lower cost. Application of corporate e-learning in organizations should include the evaluation of the results achieved in order to gain insight into what is accomplished and to provide guidelines for future actions. This paper seeks to discuss the level of knowledge and application of methods and techniques for evaluation of the results of e-learning, obstacles to wider use and attitudes of the employees in key positions who are involved in the process of strategic decision-making related to corporate e-learning. An online survey was conducted in the business organizations and the analysis of the survey represents the empirical part of this paper. Empirical research has shown that business organizations in Croatia are still not sufficiently familiar with all the techniques for implementing evaluation which results in a modest application of the evalution in terms of scope and diversity. Improving awareness of key persons in organizations on the importance of evaluating corporate e-learning, as well as increase of familiarity with the methods of implementation and including evaluation in the implementation plan from the very beginning, will lead to wider use of evaluation and analyzing, quantifying and definining all costs and benefits related to this investment. Evaluation should be carried out at all levels, starting with the evaluation of the reaction of employees, through knowledge and change of behaviour of employees, all the way to overall results and financial feasibility of investment. The obtained results should be used in forming the strategy and decision-making process in the future. Dissemination and further application of the corporate e-learning in Croatia will depend on the fulfillment of expectations and justification of the investments, which can only be done with the planned, thorough and promptly evaluation of the results.
Parallel keywords (Croatian)poslovno e-učenje evaluacija poslovnog e-učenja metode i tehnike evaluacije rezultata poslovnog e-učenja
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:911797
CommitterIvana Gizdić