undergraduate thesis
IZRADA APLIKACIJE ZA IZNAJMLJIVANJE DODATNIH TURISTIČKIH SADRŢAJA

Marija Puljić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleIZRADA APLIKACIJE ZA IZNAJMLJIVANJE DODATNIH TURISTIČKIH SADRŢAJA : završni rad
AuthorMarija Puljić
Mentor(s)Daniela Garbin Praničević (thesis advisor)
Abstract
Završni rad je napravljen u svrhu predstavljanja start-up poduzeća i procesa izrade aplikacije za studentsko natjecanje. Start-up se moţe predstaviti najčešćom definicijom kao novo poduzeće s tendencijom brzog rasta koje je uglavnom orijentirano na područje tehnologije. Prvi i osnovni korak za pokretanje start-up poduzeće je imati novo poboljšano rješenje za već postojeći proizvod ili uslugu, ili nešto sasvim novo. Načini i izvori financiranja start-up ideje su: vlastita ušteĎevina, obitelj i prijatelji, poslovni anĎeli, fondovi rizičnog kapitala i banke. Zemlje u svijetu s najvećim brojem start-up poduzeća su: SAD, Indija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Indonezija i Brazil. Glavna područja koja su trendu su: računalne igre, agrikulturni software, mikrotehnologija i dr. Europska start-up scena pokazuje mnogo uspjeha, a njezina start-up poduzeća djeluju na meĎunarodnim trţištima s odličnom zaradom. U Hrvatskoj postoje inkubatori i akceleratori poduzetnicima pruţaju edukaciju i priliku za napredovanjem, udruga poslovnih anĎela CRANE ulaţe u nova poduzeća, a studentska natjecanja mladima omogućavaju upoznavanje sa start-up svijetom i njegovim prilikama. Za svrhe studentskog natjecanja Software Startup Academy, nastala je aplikacija BAYA (Book All Your Activities) za iznajmljivanje dodatnog sadrţaja u destinaciji. Ideja aplikacije da turistima pruţi uvid u kompletnu ponudu destinacije, a ponuĎačima olakša put do krajnjih kupaca, turista. Tim se koristio dosadašnjim informatičkim znanjima kako bi kreirao aplikaciju. Koristio se C# programskim jezikom uz potporu ASP.Net frameworka za izradu aplikacije. TakoĎer, koristio se novom cloud tehnologijom Microsoft Azure koja je odlična za hosting i skaliranje aplikacije. Web je raĎen u posljednjoj verziji HTML tehnologije, HTML5, posljednjoj verzija CSS-a, CSS3.0, korišten je i JS (javascript) za različite animacije. Velika većina posla odlično je odraĎena, meĎutim, ukoliko se projekt ostvari bit će potrebno riješiti neke nedostatke. Što se tiče ICT trendova u turizmu, u 2015. godini uočena su ova četiri: samoposluţivanje (self-service), uradi sam (DIY travel), rezervacije putem mobitela (mobile booking) te autentična iskustva. Navedeni trendovi ukazuju na to da se mnogo turista aktivno priprema za putovanje informirajući se online, ne koriste usluge turističkih agencija već sami traţe i rezerviraju usluge, koriste najnoviju tehnologiju prije, tijekom i nakon putovanja te ţele ostvariti autentična iskustva na putovanjima. Tomas istraţivanje u Hrvatskoj pokazalo je da sve više turista odmor provode aktivno, a za svoje aktivnosti planiranja putovanja koriste mobilne ureĎaje. Iz svega navedenog moţe se zaključiti da je aplikacija BAYA zadovoljava ţelje turista, prati najnovije trendove, a za njenu izradu korištena je najnovija tehnologija.
KeywordsStart-up web application ICT trends in tourism
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Business Informatics
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeTourism
Academic title abbreviationuniv. bacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-08
Parallel abstract (English)
Final work is made for the puropse of presenting start-up companies and process of making web application for student contest. Startup can be presented with the most common definition of a new company with a tendency of rapid growth, which is mainly oriented to the field of technology. Sources of financing start-up ideas are: seed capital, family and friends, business angels, venture capital funds and banks. Countries in the world with the largest number of start-up companies are: the United States, India, United Kingdom, Indonesia and Brazil. The main trends in start-up area are: computer games, the agricultural software, microtechnology and others. European startup scene shows great success, and its start-up companies are operating in international markets with excellent earnings. In Croatia there are incubators and accelerators companies that provide training and opportunity for advancement, association of business angels CRANE investing in new businesses, and student competitions providing young people the knowledge of start-up world. For purposes of student competition Software Startup Academy, web application BAYA (Book All Your Activities) is created for the rental of additional facilities in the area. The idea of the web application is to provide tourists an insight into the full range activities in destination and ease the way for the providers to the final customers, tourists. The team used a previous computer knowledge to create the application. They used the C # programming language supported by the ASP.Net framework to build the application. Also, they used the new cloud technology, Microsoft Azure, which is perfect for hosting and scaling the application. Web was made in the latest version of HTML technology, HTML5, the latest version of CSS, CSS3.0 and JS (javascript) was used for different animations. The majority of work has been done perfectly, however, if the project is realized it will be necessary to solve some drawbacks. Regarding ICT trends in tourism, in 2015 were spotted these four: self-service, DIY (Do It Yourself), mobile booking and authentic experience. These trends suggest that many tourists are actively preparing for the trip, informing online, they do not use the services of travel agencies yet, they search and book services by themselves, using the latest technology before, during and after a journey and want to achieve an authentic experience while traveling. Tomas research in Croatia showed that more and more tourists spend their holidays actively and for their travel planning activities using mobile devices. From all the above it can be concluded that the web application BAYA meets the desires of tourists, follows the latest trends, and for its development was used the latest technology.
Parallel keywords (Croatian)Start-up web aplikacija ICT trendovi u turizmu
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:544728
CommitterIvana Gizdić