master's thesis
KARAKTERISTIKE MALIH OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ S OBZIROM NA INDEKS RAZVIJENOSTI

Ivan Bačelić Grgić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleKARAKTERISTIKE MALIH OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ S OBZIROM NA INDEKS RAZVIJENOSTI : Diplomski rad
AuthorIvan Bačelić Grgić
Mentor(s)Josip Visković (thesis advisor)
Abstract
Proces fiskalne decentralizacije u Hrvatskoj je započeo 2001. godine. Cilj politike decentralizacije je zadovoljiti javne potrebe stanovnika u skladu s njihovim potrebama i poticanje lokalnog i regionalnog razvoj. Hrvatska je administrativno i teritorijalno decentralizirana, ali takvo stanje ne prati financiranje koje se temelji na regionalnim razlikama u fiskalnim kapacitetima odnosno sposobnosti fiskalne održivosti lokalnih i regionalnih samouprava. Korištenjem dotacija prilagođavaju se razlike u mogućnostima financiranja osnovnih javnih usluga između lokalnih jedinica. Prema novom Zakonu o regionalnom razvoju kriterij za dodjelu dotacija iz državnog proračuna je indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave (JLS). Indeks razvijenosti jedini je službeni pokazatelj koji se izračunava za svaki grad, općinu i županiju kako bi ih se moglo rangirati i grupirati. Indeks se izračunava na osnovi pet pokazatelja koji se standardiziraju, odmjeravaju prema prosjeku RH i ponderiraju. Dakle, iako je potrebno da postoji pokazatelj na temelju kojeg će se dodjeljivati dotacije, nužno je da je taj pokazatelj i objektivan odnosno da ima što manje mana. Ovaj rad za cilj imao je empirijski analizirati parametre indeksa razvijenosti te ispitati objektivnost istih. U empirijskom dijelu rada ispitalo se postoji li razlika u pokazateljima indeksa razvijenosti između općina koje su kategorizirane u pet skupina prema indeksu razvijenosti kao i razlike u svakom pokazatelju pojedinačno s obzirom na pripadnost skupini. Zaključak je da indeks razvijenosti generalno uspješno dijeli općine prema stupnju razvijenosti, no da ipak postoji nesrazmjer između promatranih pokazatelja indeksa razvijenosti, barem na promatranom uzorku od 50 općina Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije. Rezultati istraživanja daju podlogu za preispitivanje i možebitnu doradu indeksa razvijenosti odnosno njegovu modifikaciju radi što boljeg prikaza realnog stanja razvijenosti pojedinih općina, a samim time regulirati dotacije takvim općinama iz državnog proračuna. Prijedlog modifikacije ide u smjeru kreiranja pojedinačnih indeksa svake komponente indeksa razvijenosti s pripadajućim indikatorima koji u postojećem indeksu nisu uzeti u obzir, a mogu utjecati na indeks razvijenosti pojedine općine. Također, temeljem toga vršila bi se i korekcija pondera pojedinih komponenti indeksa razvijenosti u svrhu poboljšanja kvalitete samog indeksa razvijenosti.
Keywordsfiscal decentralization development index small municipalities in Croatia
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Studies
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09
Parallel abstract (English)
The process of fiscal decentralization in Croatia started in 2001. The goal of decentralization policy is to meet the public needs of the residents in accordance with their needs and encouraging local and regional development. Croatia's administrative and territorial decentralization, but this state is not accompanied by funding based on regional differences in fiscal capacities and capabilities of the fiscal sustainability of local and regional governments. Using grant to adjust differences in funding opportunities of basic public service samonglocalandregionalunits. According the newlaw on regional development, criteria for the allocation of grants from the state budget is index of development of local government units (LGU). The index of development is the only official indicator is calculated for eachcity, municipality and the county so that they could be ranked and grouped. The index is calculated on the basis of five indicators to standardize, weigh to the Croatian national average and are weighted. This article aimed to analyze the empirical parameters of the development index and examine the objectivity of the same . In the empirical part of the paper examined if there is a difference in development index indicators between municipalities that are categorized into five groups according to development index as well as differences in each indicator individually considering the membership of a group. The conclusion is that the development index generally successfully divided the municipality according to the level of development, but that there is still a discrepancy between the observed indicators of the development index, at least in the observed sample of 50 municipalities of Sibenik-Knin county and Split-dalmatia county. The research results provide a basis for review and possible revision of existing development index and its modification for the best image of the real state of development in certain municipalities, and thereby regulate state budget grants to municipalities. Proposal modification goes in the direction of creating a single index for each component of development index with the corresponding indicators which in the current index are not taken into consideration, which could affect the index of development of individual municipalities. Also, on this basis, modification would take place in weights correction of individual components of the index of development in order to improve the quality of the development index.
Parallel keywords (Croatian)fiskalna decentralizacija indeks razvijenosti male općine RH
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:411263
CommitterIvana Gizdić