undergraduate thesis
EKONOMSKI ASPEKTI E-UĈENJA

Marija Turčinov (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleEKONOMSKI ASPEKTI E-UĈENJA : završni rad
AuthorMarija Turčinov
Mentor(s)Mario Jadrić (thesis advisor)
Abstract
E-uĉenje je proces obrazovanja (proces uĉenja i poduĉavanja) koji se izvodi uz uporabu nekog oblika informacijske i komunikacijske tehnologije, a s ciljem unapreĊenja kvalitete toga procesa i kvalitete ishoda obrazovanja. Dakle, E-learning je interaktivan ili dvosmjeran proces izmeĊu nastavnika i uĉenika uz pomoć elektroniĉkih medija pri ĉemu se stavlja naglasak na proces uĉenja dok su mediji samo pomoćno sredstvo koji upotpunjuju taj proces. UvoĊenje e-uĉenja u poslovnu organizaciju donosi konkurentske prednosti, unaprijeĊuje informacijske i komunikacijske tehnologije, metode rada kao i te potpomaţe sustav za upravljanje. Zatim, e-uĉenje pomaţe poduzeću da poboljša odnose sa klijentima, strateškim partnerima, dobavljaĉima, investitorima te ujedno podiţe sam imidţ poduzeća. Zaposlenici takoĊer imaju koristi od e-uĉenja jer im povećava sposobnosti, znanja i vještine, te im daje jedno novo iskustvo te povećava sposobnost rješavanja problema koji mogu naići u svakodnevnom poslovanju.
Keywordse-learning economic advantage Learning Management System
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Business Informatics
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeTourism
Academic title abbreviationuniv. bacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09
Parallel abstract (English)
E-learning is an education process of learning and teaching that is performed with the use of some form of information and communication technology, with the aim of improving the quality of the process and of it's results. Thus, E-learning is an interactive or a two-way process between teachers and students with the help of electronic media in which emphasis is placed on the learning process while the media is only an aid that completes the process. The introduction of e-learning in a business organization brings competitive advantages, improving information and communication technology, methods of operation and it also helps the management system. Then, e-learning helps the company in improving relationships with customers, strategic partners, suppliers, investors, and raises the image of the company itself. Employees also benefit from e-learning because it increases their ability, knowledge and skills, gives them a new experience and knowlage that increases their success in solving problems at work.
Parallel keywords (Croatian)e-uĉenje ekonomske prednosti Learning Management System
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:061782
CommitterIvana Gizdić