master's thesis
Komparacija pristupa i korištenja izvora financiranja malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj i Njemačkoj

Andrijana Majić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleKomparacija pristupa i korištenja izvora financiranja malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj i Njemačkoj : diplomski rad
AuthorAndrijana Majić
Mentor(s)Josip Visković (thesis advisor)
Abstract
Mala i srednja poduzeća su pokretači svakog nacionalnog gospodarstva. Ovaj najdinamičniji segment ukupnog gospodarstva čini veći udio u zaposlenosti, ukupnom prihodu i izvozu. Za nesmetano poslovanje malih i srednjih poduzeća ključna je dovoljna količina kapitala, ali zbog svoje veličine imaju probleme u pristupu različitim izvorima financiranja. Cilj ovog rada je bio istražiti na temelju sekundarne literature i primarnog istraživanja putem anketnog upitnika mogućnost primjene njemačkog modela financiranja malih i srednjih poduzeća na hrvatska mala i srednja poduzeća. Istraživanje je provedeno na 118 ispitanih hrvatskih poduzeća Splitsko-dalmatinske županije i 89 ispitanih njemačkih poduzeća savezne pokrajine Hessen. Rezultati istraživanja su pokazali da ne postoji razlika u korištenju netradicionalnih izvora financiranja između hrvatskih i njemačkih SME, ali raspoloživost netradicionalnih izvora financiranja je veća u Njemačkoj. Nadalje, postoji razlika u korištenju bankarskog kredita odnosno njemačka SME više koriste bankarske kredite u odnosu na hrvatska SME jer su povoljniji uvjeti za njemačke SME i banke odbiju mali postotak kreditnih zahtjeva. Ispitana njemačka poduzeća smatraju da je manji utjecaj administrativnih barijere, nepovoljnih uvjeta financiranja i podrške od strane države na pristup eksternim izvorima financiranja u odnosu na hrvatska ispitana poduzeća. Mjerodavne institucije su važne za poticanje malog gospodarstva. Programi poticanja su rašireniji u Njemačkoj jer postoje programi na razini saveznih pokrajina, države i EU. Ulaskom u EU, hrvatska SME imaju pristup EU programima poticanja, ali poticanje određenih djelatnosti i područja su zanemarivane. Na temelju istraživanja može se zaključiti da se model financiranja njemačkih SME može djelomično primijeniti. Hrvatska je na dobrom putu, ali treba više uložiti trud u stvaranju povoljne okoline, bolji pristup različitim izvorima financiranja te bi mjerodavne institucije trebale osluškivati potrebe SME i više poticati djelatnosti i područja kojima je potpora najpotrebnija.
KeywordsCroatian SMEs German SMEs financing
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Studies
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-03
Parallel abstract (English)
Small and medium enterprises are the drivers of any national economy. The most dynamic part of the total economy makes a greater share in employment, total income and exports. For 89 the smooth operation of small and medium-sized enterprises is crucial sufficient capital, but because of their size they have problems in access to various sources of funding. The aim of this study was to investigate on the basis of secondary literature and primary research through the questionnaire the possibility of applying the German model of financing small and medium enterprises in the Croatian SMEs. The study was conducted on 118 surveyed Croatian enterprises Split-Dalmatia County and 89 German enterprises surveyed federal state of Hesse. The results showed no difference in the use of non-traditional sources of financing between Croatian and German SMEs, but the availability of non-traditional sources of funding is higher in Germany. Furthermore, there is a difference in the use of bank credit and the German SME increasingly using bank loans as compared to Croatian SMEs because they are more favorable conditions for German SMEs and banks refuse a small percentage of loan applications. Tested German companies find it less impact of administrative barriers, unfavorable financing conditions and support from the state of access to external sources of funding in relation to Croatia examined companies. The relevant institutions are important for the promotion of small businesses. Programs to encourage the more widespread in Germany because there are programs at the federal state level, the state and the EU. By joining the EU, Croatian SMEs have access to EU subsidy programs, or encourage certain activities and areas are neglected. Based on the research it can be concluded that the financing model of the German SMEs can be partially applied. Croatia is on the right track, but need to invest more effort in creating a favorable environment to better access to various sources of financing and to the relevant institutions should listen to the needs of SMEs and encourage more activities and areas where support is most needed.
Parallel keywords (Croatian)hrvatska SME njemačka SME financiranje
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:123546
CommitterIvana Gizdić