master's thesis
Komparativna analiza bilješki uz finacijske izvještaje proračunskih subjekata

Marijana Bašić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleKomparativna analiza bilješki uz finacijske izvještaje proračunskih subjekata : Diplomski rad
AuthorMarijana Bašić
Mentor(s)Andrijana Rogošić (thesis advisor)
Abstract
Zasebno su pregledane Bilješke uz financijske izvještaje deset najvećih gradova koje se sastavljaju po Pravilniku o financijskom izvještavanju te nakon detaljne analize prakse među proračunskim korisnicima javnog proračuna u sastavljanju i izvještavanju financijskih izvještaja, došlo se do zaključka da ovi proračunski korisnici aktivno prate upute Pravilnika o financijskom izvještavanju. U 2015. godini došlo je do izmjene Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu te su financijski izvještaji povećani na 5 izvještaja, a među njima su sadržane i Bilješke uz financijske izvještaje koje bi trebale pomoći vanjskim korisnicima u shvaćanju financijskih izvještaja. Novi Pravilnik je donekle uklađen sa Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor (MRSJS/IPSAS) čiji je cilj ujednačiti različite računovodtsvene standarde u različitim zemljama. Jedan od najvažnijih standarda je zasigurno MRSJS 3 koji objašnjava računovodstvene politike. Prema Pravilniku računovodstvene politike bi trebale biti objavljene uz Bilješke uz financijske izvještaje, no tijekom istraživanja, nema javne objave istih te se javila potpuna netransparentnost. Stoga, ne može se doći do zaključka kolika je njihova usklađenost s MRSJS 3. Po pitanju sastavljanja Bilješki uz financijske izvještaje nedostaje potpunost i transparentnost, jer od 10 gradova, jedan, i to najveći grad, uopće nema objavljene Bilješke, a dok dva uopće nemaju objavljene Bilješke za 2015. godinu iako je po Pravilniku to potrebno učiniti najkasnije do 15., odnosno 25. veljače. Također, na kraju istraživanja dalo se zaključiti da deset najvećih gradova RH prate smjernice Pravilnika, a samim time su donekle usklađene s MRSJS-ima.
Keywordsnotes international standards compliance
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Studies
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09
Parallel abstract (English)
Each Notes of ten largest cities were viewed separately that are compiled according to the Regulations on Financial Reporting and after a detailed analysis of practices among budget users of the public budget in compiling and reporting financial statements, it was concluded that these budget users are actively following the instructions of the Ordinance on Financial Reporting. In 2015, there have been changes to the Ordinance on Financial Reporting in Budget Accounting and financial statements were increased to 5 reports, and among them are contained Notes to the financial statements that should help external users in understanding the financial statements. The new Ordinance is somewhat synchronized with the International Accounting Standards for the public sector (IPSAS), which aims to harmonize the different Accounting Standards in different countries. One of the most important standards is certainly IPSAS 3, which explains the accounting policies. According to the Regulations accounting policies should be published with the Notes to the financial statements, but during the research there was no public announcement and there was a complete lack of transparency. Therefore, there is no conclusion what is their compliance with IPSAS 3. With regard to composing up the Notes there is a fully lack of completeness and transparency. One of the ten larges cities in Croatia, the largest one, has no published Notes, and on the other side two out of ten do not have Notes published in 2015 although according to the Regulations it is required to do so no later than 15 or 25 February. Also, at the end of the investigation it has become clear that the ten largest cities of Croatia are following the guidelines of the Ordinance, and thus are somewhat consistent with IPSAS's.
Parallel keywords (Croatian)bilješke Međunarodni standardi usklađenost
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:870176
CommitterIvana Gizdić