diplomski rad
STAVOVI ZAPOSLENIKA O UĈINKOVITOSTI SUSTAVA KVALITETE U PODUZEĆU CESTE ŠIBENIK D.O.O.
diplomski rad

Marko Savić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovSTAVOVI ZAPOSLENIKA O UĈINKOVITOSTI SUSTAVA KVALITETE U PODUZEĆU CESTE ŠIBENIK D.O.O. : diplomski rad
AutorMarko Savić
Voditelj/MentorDragana Grubišić (mentor)
Sažetak rada
Danas kvaliteta sve više postaje kljuĉ uspjeha poduzeća, pa su se usporedno s porastom znaĉaja kvalitete razvili i razni sustavi upravljanja kvalitetom ĉiji je zadatak osigurati uspješno ostvarenje ciljeva kvalitete poduzeća. Sustav upravljanja kvalitetom koji se primjenjuje u poduzeću Ceste Šibenik d.o.o, na ĉijem primjeru je provedeno istraţivanje, temelji se na zahtjevima norme ISO 9001:2008. Navedeni sustav kvalitete podrazumijeva participaciju svih zaposlenih, tj. svi zaposlenici bi u odreĊenoj mjeri trebali sudjelovati u provedbi sustava, na naĉin da poznaju svoje uloge, aktivnosti i odgovornosti. Stoga je ovo istraţivanje usmjereno upravo na zaposlenike. Istraţivanjem su obuhvaćeni svi zaposlenici poduzeća Ceste Šibenik d.o.o., a cilj istraţivanja je utvrditi postoji li razlika u stavovima izmeĊu razliĉitih skupina zaposlenika. Stavovi zaposlenika prema navedenom sustavu i uĉincima koje taj sustav ima na poslovanje poduzeća prikupljeni su pomoću anketnog upitnika. Obradom podataka prikupljenih anketom došlo se do zakljuĉka da menadţeri imaju bolje mišljenje glede ostvarenih poboljšanja uvoĊenjem ISO sustava nego izvršni radnici. TakoĊer, zaposlenici s višim stupnjem obrazovanja u većoj mjeri percipiraju pozitivne uĉinke sustava upravljanja kvalitetom u odnosu na nekvalificirane zaposlenike. S obzirom na dob i godine radnog staţa zaposlenika razlike u stavovima postoje, meĊutim one nisu toliko izraţene kao kod prethodnih skupina zaposlenika, a prema spolu gotovo da i nema nikakve razlike u stavovima. Promatrajući podatke o stavovima skupno za sve zaposlenike moţe se donijeti zakljuĉak da se zaposlenici poduzeća uglavnom slaţu da je uvedeni sustav upravljanja kvalitetom uĉinkovit. Znaĉajno je poboljšana organizacija posla, efikasnije se upravlja resursima, smanjeni su troškovi, a kvaliteta radova i usluga se povećala. MeĊutim, prostora za poboljšanja još uvijek ima, ponajprije na podruĉju razvoja svijesti o vaţnosti kvalitete za uspjeh poduzeća te poticanja i poboljšavanja interne komunikacije u poduzeću.
Ključne riječikvaliteta sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001: 2008.
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-03
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Today quality is increasingly becoming the key of success for enterprises, so in parallel with growing importance of quality, various quality managment systems were developed, whose objective is to ensure successfully achieved quality goals for the enterprise. Quality managment system that is used in 'Ceste Šibenik d.o.o.', on whose example a research was made, is based on requirements of ISO 9001:2008 standard. Above mentioned quality system is implying participation of all employees, i.e. in certain measure, all employees should participate in the survey, so that they know their roles, activities and responsibilities. So that makes this survey directed right on the employees. All employees of 'Ceste Šibenik d.o.o.' are included by the survey, and the goal of survey is to determine whether there is a presence of difference between attitudes among different groups of employees. Attitudes of employees toward mentioned system and the impact that particular system has on business activity of the enterprise, are gathered by the questionnaire. Processing data, collected by the questionnaire, led to conclusion that managers have better opinion toward implemented upgrades that came with adoption of ISO system, rather than executive employees. In addition, employees with higher degree of education have higher perception of the positive impacts of quality managment system, compared to unqualified employees. According to age and years of service of employees, differences in attitudes exist, but they are not as expressed as with previous groups of employees, and according to gender there is almost no difference in attitudes. Commonly observing data of attitudes for all employees leads to a conlcusion that employees are mostly agreeing that implemented quality managment system is effective. Work organization is considerably improved, resources are managed more efficiently, costs are reduced and quality of labors and services is increased. But, there is still room for improvements, especially in the fields of raising awarness on importance of quality for success of the enterprise, and encouraging internal communication in the company.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)quality quality management system ISO 9001 2008.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:426381
PohranioIvana Gizdić