diplomski rad
ISTRAŢIVANJE IZVORA FINANCIRANJA MALOG GOSPODARSTVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŢUPANIJE
Diplomski rad

Jure Nakić-Alfirević (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet