diplomski rad
RAČUNOVODSTVO DRŽAVNIH POMOĆI I SUBVENCIJA NA STUDIJI SLUČAJA „LINIJSKA NACIONALNA PLOVIDBA“
diplomski rad

Tina Jelaska (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovRAČUNOVODSTVO DRŽAVNIH POMOĆI I SUBVENCIJA NA STUDIJI SLUČAJA „LINIJSKA NACIONALNA PLOVIDBA“ : diplomski rad
AutorTina Jelaska
Voditelj/MentorŽeljana Aljinović Barać (mentor)
Sažetak rada
Državne potpore su svi stvarni i potencijalni rashodi ili umanjeni prihodi države dodijeljeni od davatelja državne potpore koji narušavaju ili bi mogli narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore, bez obzira na oblik državne potpore. Područje državnih potpora uređeno je eđunarodnim računovodstvenim standardom, MRS-om 20 – Računovodstvo za državne potpore i objavljivanje državnih pomoći. Moguća su dva šira pristupa računovodstvu državnih potpora:  kapitalni pristup- prema kojem se potpora odobrava izravno u korist udjela dioničara,  dobitni pristup- prema kojem se potpora unosi u dobit ili gubitak tijekom jednog ili više razdoblja. Za dodjeljivanje potpora za pružanje usluga obalnog linijskog putničkog prijevoza nadležna institucija je Agencija za obalni linijski promet. Potpora se daje kada se na određenoj liniji od ostvarenog prihoda ne mogu pokriti stvarni troškovi. U empirijskom dijelu rada prikazano je računovodstveno praćenje subvencija na primjeru poduzeća Linijska nacionalna plovidba. Kako bi se ispitao utjecaj subvencija na financijski rezultat brodarskog poduzeća, dana je projekcija moguće propuštene zarade poduzeća u slučaju da se cijene karata određuju na komercijalnoj osnovi, ali u tom slučaju poduzeće ne bi primalo subvenciju za održavanje linije. Isto tako dana je projekcija prihoda i rashoda, te financijskog rezultata poduzeća u slučaju isključenja subvencija.
Ključne riječiDržavne pomoći subvencije MRS-20
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Računovodstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-06
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
State aids are all actual and potential expenses or decreased revenue of the state granted by the provider of state aid which distorts or threatens to distort competition State aids are regulated by international accounting standards, IAS 20 - Accounting for government grants and disclosure of government assistance. There are two broad approaches to the accounting of state aid:  capital approach - according to this approach support is granted directly to shareholders' interests,  winning approach – according to this approach support is entered in the profit or loss over one or more periods. For awarding grants to provide services of the coastal line passenger´s transport, the competent institution is the Agency for coastal line transport. State aid is given when the realized income can not cover the actual costs. The empirical part shows the accounting of subsidies in the case of company “LNP”. To examine the impact of subsidies on the financial result of shipping companies, there is given the projection of possible missed earnings of company in the case that the ticket prices are determined on a commercial basis, but in this case wouldn´t have received subsidies. There is also given the projections of revenues and expenditures and financial results of the company in case of exclusion of subsidies.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:927675
PohranioIvana Gizdić