diplomski rad
MARKETINŠKO UPRAVLJANJE PONUDOM RURALNOG TURIZMA DALMATINSKE ZAGORE U CILJU POVEĆANJA TURISTIĈKE POSJETE
diplomski rad

Kristina Gverić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovMARKETINŠKO UPRAVLJANJE PONUDOM RURALNOG TURIZMA DALMATINSKE ZAGORE U CILJU POVEĆANJA TURISTIĈKE POSJETE : diplomski rad
AutorKristina Gverić
Voditelj/MentorNeven Šerić (mentor)
Sažetak rada
Svrha diplomskog rada bila je na temelju analize resursne osnove i potencijala ruralnih podruĉja ukazati na mogućnosti razvoja ruralnog turistiĉkog proizvoda u zaobalnim destinacijama. Radom je obuhvaćen teorijski pregled proizvoda ruralne turistiĉke destinacije općenito, razvojnih i marketinških pretpostavki i smjernica te specifiĉnosti marketinga u ruralnom turizmu. Osim toga, obuhvaćen je pregled stanja ruralnog turizma na razini cijele Republike Hrvatske, pravno-institucionalni okvir te vaţnost usklaĊenog djelovanja svih dionika turizma i utjecaj turizma na dionike. Općeniti nalazi istraţivanja potvrĊeni su empirijskim dijelom rada na primjeru Dalmatinske zagore, ĉija valorizacija i pregled resursa su prethodno izloţeni. Istraţivanje trţišta pruţilo je uvid u aktualno stanje turistiĉke ponude te ukazalo na mogućnosti, ograniĉenja i potencijalna rješenja. Doprinos diplomskog rada ogleda se u navoĊenju smjernica za marketinško upravljanje i razvoj ruralne ponude Dalmatinske zagore, a koje se mogu primijeniti na bilo koju ruralnu turistiĉku destinaciju.
Ključne riječiDalmatinska zagora ruralni turizam marketing
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Marketing
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaTurizam i hotelijerstvo
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-08
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The purpose of this final thesis was to indicate the possibility of rural rourism development in the hinterland destinations, based on the analysis of the resource base and the potentials of rural areas. The thesis includes theoretical overview of the rural tourism products in general, development and marketing assumptions and guidelines as well as the specifics of marketing acitivities in rural tourism. In addition, the overview of the rural tourism state on the national level is implicated, just like legal and institutional framework, the importance of concerted action of all tourism stakeholders and the impact of tourism on the stakeholders. General research findings have been confirmed by the empirical part of the work on the example of Dalmatian hinterland, whose evaluation and overview of the resources are previously listed. Market research has provided an insight into the current state of the tourism offer and pointed out the possibilities, limitations and potential solutions. The contribution of thesis is reflected in the labeling guidelines for marketing management and rural development of the Dalmatian hinterland tourist offer, which can be applied to any other rural tourism destination.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Dalmatian hinterland rural tourism marketing
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:144541
PohranioIvana Gizdić