završni rad
KREDITNA UNIJA
završni rad

Ivana Čizmić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovKREDITNA UNIJA : završni rad
AutorIvana Čizmić
Voditelj/MentorRatko Brnabić (mentor)
Sažetak rada
Kreditne unije u Republici Hrvatskoj počinju djelovati preoblikovanjem štedno-kreditnih zadruga u kreditne unije koje je izvršeno Zakonom o kreditnim unijama a odobrenje za rad dobiva od Hrvatske narodne banke. Sva bitna područja poslovanja kreditnih unija i njihovog djelovanja na području RH propisana su tim Zakonom i podzakonskim aktima. Propisano je i obvezno izvještavanje Hrvatske narodne banke. Kreditne unije su financijske institucije koje za cilj imaju ostvarenje međusobnih interesa i financijske uzajamnosti članova a ne ostvarenje profita, pritom obavljajući Zakonom propisane poslove. Članovi se u uniju udružuju na temelju nekog od načela propisanih Zakonom. Može se govoriti o: načelima zaposlenja, zanimanja ili teritorijalnog načela ili o nekom drugom načelu koje osigurava ostvarenje osnovnog cilja ulaska u uniju tj. ostvarenje zajedničkih interesa udruženih članova kao i financijsku uzajamnost. Kreditna unija ima temeljni kapital koji je određen statutom i podjeljen je na članske udjele koji moraju biti jednaki za sve članove. Statut unije usvajaju osnivači kreditne unije u obliku javnobilježničke isprave prilikom osnivanja. Uniju mogu osnovati najmanje 30 osoba koje ispunjavaju Zakonom određene uvjete da budu članovi. Zakonom je određeno tko sve može biti član unije kao i pravila prilikom osnivanja. Kreditna unija ima upravu, nadzorni odbor i skupštinu koji vode i nadziru poslovanje unije, odlučuju o ulasku članova u uniju , zastupaju je i sl. Svaki organ mora postupati u skladu sa Zakonom i statutom društva. Poslovi kreditne unije uključuju primanje novčanih depozita članova u domaćoj valuti, odobravanje kredita svojim članovima u domaćoj valuti, dužna je obavljati mjenjačke poslove sukladno uvjetima i načinu utvrđenom propisima kojima se uređuje poslovanje ovlaštenih mjenjača, dodjelivati novčanu pomoć svojim članovima te davati jamstva za obveze svojih članova u domaćoj valuti. Zakon o kreditnim unijama određuje i osnove za vođenje poslovnih knjiga i poslovnih izvješća te uređuje obvezu čuvanja povjerljivih podataka. Zakonom su također propisani oblici udruživanja kreditnih unija kao i pravila kojima se treba voditi ukoliko dođe do toga. Kao moguće statusne promjene kreditnih unija moguće je navesti pripajanje, spajanje kreditnih unija drugim, kao i njihova podjela. Sva pravila i propisi po tom pitanju uređeni su Zakonom. 30 Kreditna unija prestaje odlukom članova unije o prestanku, prisilnom likvidacijom, stečajem te pripajanjem, spajanjem i razdvajanjem kreditnih unija.
Ključne riječikreditna unija zakon o kreditnim unijama propisi
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Opća ekonomija
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaManagement malog poduzeća
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc. oec.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Credit Union in the Republic of Croatia start to operate with the transformation of cooperative savings organization under the Act on Credit Unions and authorization obtained from the Croatian National Bank. All important areas of credit unions and their operation on the territory of Croatia are prescribed in the Act and regulations. It is prescribed and mandatory reporting to the Croatian National Bank. Credit unions are financial institutions aimed at the achievement of mutual interest and financial reciprocity members rather than making a profit , while doing Statutory duties . Members can join the Union on the basis of some of the principles prescribed by the Act . One can speak of : the principles of employment , occupation or territorial principle or another principle which ensures the achievement of the basic goal of joining the Union, ie . the realization of common interests of associated members and financial solidarity. Credit Union has a share capital of which is determined by statute and is divided into membership interests that must be equal for all members. Statute of the Union is adopted by the founders of a credit union in a public notary in the establishment. Union can be established by at least 30 people who meet the conditions determined by law to be members. The law defines who can be a member of the Union as well as the rules in the establishment. The credit union has the management and supervisory boards and the Assembly who guide and monitor the operations of Union, decide on the entry of members in the Union, representing it etc. Every body must act in accordance with the law and statute. Credit Union affairs include receiving cash deposits of members in local currency, granting loans to its members in local currency, exchanging operations in accordance with the conditions defined by the regulations governing the operations of authorized transmissions, giving financial assistance to its members and to give guarantees for its members in local 31 currency. Credit Union Act defines the basis for bookkeeping and business reports and regulates the obligation of confidentiality. The law also stipulates forms of association of credit unions as well as rules that should be taken if this occurs . As a possible status changes of credit unions it is possible to specify the acquisition, merger of credit unions other , as well as their division . All rules and regulations on this issue are regulated . The credit union ceases by members of the Union on the termination , forced liquidation , bankruptcy and mergers and separation of credit unions .
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Credit Union the Act on Credit Unions regulations
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:997784
PohranioIvana Gizdić