specijalistički diplomski stručni
SPECIFIĈNOSTI RAĈUNOVODSTVA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA
završni rad

Ivan Baletić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet